Молекулярна биология

  • секвениране

  •  клониране – реагенти за трансфекция, компетентни клетки и трансформация, вектори

  • китове за екстракция и пречистване на ДНК и РНК от различни източници

  • епигенетика

  • oлигонуклеотиди

  • електрофореза

  • PCR  - рутинна амплификация; RT – PCR; Hot Start PCR; Long PCR; Quantitative PCR и др.